Milieu

Ons milieubeleid heeft hoge prioriteit

Milieubeleid

Certificeringsinstantie Lloyds heeft het milieumanagement van EPZ beoordeeld tegen de ISO 14001:2004 norm.
Het certificaat volgens ISO 14001:2004 is behouden.

Klik op de afbeelding om de pdf te bekijken.

 

Klachten en Milieumeldingen

Er zijn in 2016 bij EPZ uit de omgeving geen klachten binnengekomen over de bedrijfsvoering.
Op 16 maart is 50 liter met hydrazine verontreinigd proceswater op het terrein gemorst nadat een afsluiter van een tankwater dichtliep. Dit is met absorptiemateriaal opgenomen en als afval afgevoerd. Op 21 december gebeurde dit nogmaals. Ook deze keer kwam er geen vervuild proceswater in het riool of het milieu en werd dit afvalwater opgenomen en afgevoerd. De incidenten zijn geëvalueerd, de procedures voor de transportondernemer zijn aangescherpt.
In februari is een lek in een bedrijfswaterleiding van EPZ ontdekt en hersteld. Het weggelekte (schone) water is op de polder geloosd, dit is gemeld aan het bevoegd gezag.
Op 12 mei is in plaats van automatisch enige tijd handmatig chloor gedoseerd (om aangroei tegen te gaan). Dit omdat de voorgeschreven automatische chloormeting in de koelwaterleiding nog niet beschikbaar was. Met handmatige chloreren en een verlaagde grenswaarde werd zeker gesteld dat de vergunde limiet niet zou worden overschreden. Deze afwijking ten opzichte van de vergunning is medegedeeld aan het bevoegd gezag.
Op 17 november vond door een onvolkomenheid in de uitbedrijfnameprocedure van de installatie kortstondig een te hoge chloordosering plaats. De overschrijding is gemeld aan het bevoegd gezag en de procedure is verbeterd.

Recycling splijtstof

In 2016 zijn 42 splijtstofelementen naar Frankrijk afgevoerd voor recycling. Teruggewonnen splijtstoffen gaan opnieuw in de reactor voor vier jaar energieopwekking.

Radioactief afval

In 2016 is er 27 m³ laag en middel radioactief afval geproduceerd.

Emissies

Emissies kerncentrale als percentage van de vergunde limiet:
2014
2015
2016
Edelgassen via ventilatieschacht
0,13
0,13
0,13
Jodium
0,01
0,00
0,01
Tritium
15,0
15,2
14,0
Koolstof 14
35,9
43,0
50,3
Gamma beta vloeibaar
0,03
0,01
0,01
Tritium vloeibaar
10,3
22,6
21,8

JAARVERSLAG 2016: