Veiligheid en milieu

We stellen nucleaire veiligheid altijd voorop

Veiligheid en milieu

In 2014 bezocht een Operational Safety Review Team (OSART) van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) van de Verenigde Naties de kerncentrale Borssele. Het onderzoek vond plaats op uitnodiging van de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Tijdens deze inspectie heeft OSART de kerncentrale onderzocht op operationele veiligheid, management op ondernemingsniveau en veiligheidscultuur. Medewerkers werden geïnterviewd, documenten beoordeeld, werkwijzen geobserveerd en ook de staat van de installatie werd gecontroleerd. De bevindingen werden afgezet tegen de IAEA-veiligheidsstandaarden. Eind 2016 volgde een eerste herbeoordeling, begin november 2017 vond de totale eindbeoordeling plaats. Alle aanbevelingen – en op één na alle suggesties – zijn met goed resultaat afgerond.
Er vonden in 2017 vier INES-veiligheidsmeldingen aan de overheid plaats. Alle meldingen waren in de laagste categorie (INES=0). Klik op deze link om de INES-meldingen te bekijken.
Klik op de afbeelding om onze Beleidsverklaring Nucleaire Veiligheid te bekijken.

Milieumeldingen

EPZ deed in 2017 een aantal milieumeldingen:
Op 6 april vond een tijdelijke overschrijding plaats van vergunde geluidniveaus. Dit kwam door het continu draaien van een noodstroomdieselmotor tijdens het beproeven van de nieuwe 380 kV-aansluiting.
Op 1 mei is bij Rijkswaterstaat gemeld dat één van de twee continu chloor-lozingsmetingen tijdelijk niet beschikbaar was.
Op 14 september is bij Rijkswaterstaat gemeld dat niet helemaal kon worden voorkomen dat de vergunde limiet werd overschreden bij de optimalisatie van het chloorbleekloogdoseersysteem.
Op 28 september en op 18 november zijn bij Rijkswaterstaat kortstondige overschrijdingen gemeld van de vergunde chloorconcentratie in een nevenkoelwaterstrang.
Na de hierboven genoemde overschrijdingen van chloorlozingen is de bedrijfsvoering van de doseerinstallatie geoptimaliseerd.
Op 14 november 2017 is bij Rijkswaterstaat een lozing gemeld van circa 25 liter smeerolie in de Westerschelde. Dit was het gevolg van een lekke smeeroliekoeler van een koelwaterpomp.
Klik op de afbeelding om onze Milieubeleidsverklaring te bekijken.

Emissies

Emissies kerncentrale als percentage van de vergunde limiet:
Emissie naar lucht
2015
2016
2017
Edelgassen via ventilatieschacht
0,13
0,13
0,11
Jodium
0,00
0,01
0,02
Tritium
15,2
14,0
14,6
Koolstof 14
43,0
50,3
52,3
Emissie naar water
2015
2016
2017
Gamma beta vloeibaar
0,01
0,01
0,01
Tritium vloeibaar
22,6
21,8
15,7

Radioactief afval

In 2017 is er 33,2 m³ laag en middel radioactief persbaar afval geproduceerd.

Recycling splijtstof

In 2017 zijn 41 splijtstofelementen naar Frankrijk afgevoerd voor recycling. Teruggewonnen splijtstoffen gaan opnieuw in de reactor voor vier jaar energieopwekking.

Bewaken en beveiligen

Het belangrijkste doel van de EPZ-beveiligingsorganisatie is het voorkomen van beveiligingsincidenten. Dit doel is in 2017 behaald. Inspecties van de toezichthouder (ANVS) en interne audits hebben niet tot wijzigingen geleid in het beveiligingspakket. Er is in het verslagjaar opnieuw veel aandacht besteed aan cyber-security en aan het bevorderen van het algemene beveiligingsbewustzijn van de interne en externe medewerkers.
De beveiligingsorganisatie is verder verbeterd door het opleiden van medewerkers tot plaatsvervangend beveiligingsdeskundigen en tot site security managers in het kader van het EPZ-alarmplan. Alle kwalificaties van de beveiligingsmedewerkers, zoals omschreven in het persoonlijk opleidingsplan, zijn op orde. Alle geplande oefeningen – zowel intern als extern – zijn gehouden en geëvalueerd. Ook is de positie van de information security officer in de organisatie verder verduidelijkt.
Het aanmeldproces van externe medewerkers is, samen met de betrokken afdelingen, efficiënter gemaakt en op onderdelen verbeterd. Dit heeft er mede toe geleid dat bij de splijtstofwissel in 2017 de toegangsprocedure van de vele externe medewerkers vlot kon verlopen, zonder dat werd ingeboet op beveiligingseisen.
Klik op de afbeelding om de Beleidsverklaring Bewaken en Beveiligen te bekijken.

JAARVERSLAG 2017: