Mens

We werken met gemotiveerde en vaardige medewerkers

Werkgelegenheid

Op 31 december 2017 werkten bij EPZ 427 mensen. In 2017 werd intensiever ingezet op externe werving en selectie om verloop en pensioneringen op te vangen: er stroomden 22 nieuwe medewerkers in.

Gezondheid

Het ziekteverzuim steeg licht naar 3,6% procent. EPZ had een aantal langdurig zieken die gezamenlijk al bijna 3% van dit verzuim verklaarden.

 

Klik op de afbeelding om onze Beleidsverklaring Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) te bekijken.

Sociaal Plan 2015-2017

Al in 2012 werd met een omvangrijk mobiliteitsplan geanticipeerd op het sluiten van kolencentrale. EPZ kon het Sociaal Plan 2015-2017 aan het einde van 2016 afsluiten. Na jaren van het voeren van mobiliteitsbeleid en begeleiding van werk naar werk, is de balans opgemaakt. Door de sluiting van de kolencentrale werden in de jaren 2012-2016 in totaal 141 medewerkers geraakt. Het uiteindelijk resultaat was dat de helft intern werd herplaatst, 5% met pensioen ging, 17% voor de seniorenregeling koos, 12% zelf ander werk vond, 9% voor een vertrekregeling koos en 7% voor externe begeleiding. In slechts enkele situaties resulteerde dit in een aansluitende WW-uitkering. EPZ heeft de oorspronkelijke doelen van het Sociaal Plan met deze resultaten meer dan behaald en wist de sociale consequenties van de sluiting voor velen met succes op te vangen.

Medezeggenschap

In 2017 is de Ondernemingsraad (OR) van EPZ meerdere keren om instemming en advies gevraagd. Zo heeft de OR ingestemd met het verduidelijkte EPZ-sanctiebeleid, het aangepaste privacyreglement rond cameratoezicht en een kleine organisatiewijziging. De afstemming tussen directie en OR van de Prestatie Indicatoren (PI’s) voor Resultaatafhankelijke Beloning heeft plaatsgevonden. Vooral het aspect ‘veiligheid’ speelt hierin een prominente rol. De OR stemde in en adviseerde een grotere betrokkenheid van medewerkers bij het behalen van de doelstellingen en bijbehorende PI’s.
Verder besteedde de OR aandacht aan de veiligheid bij EPZ in de breedste zin van het woord waarmee ook sociale veiligheid hoger op de agenda komt. Ook legde de OR nadruk op het opzetten van Bedrijfshulpverlening (BHV) bij EPZ, een proces dat inmiddels loopt. Het bedrijfsplan 2018-2020 werd met de directie besproken. Er kwam in 2017 duidelijkheid over de positie van de OR van EPZ ten aanzien van de aandeelhouders. De OR van EPZ behoudt medezeggenschap over de Tolling Agreement van EPZ met de aandeelhouders/afnemers van elektriciteit. Verder heeft de OR de verzekering gekregen dat ook in de toekomst veiligheid eerste prioriteit blijft boven de economische exploitatie van de kerncentrale.

JAARVERSLAG 2017: