Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij hebben het beleid onszelf voortdurend te verbeteren

Verder dan de wet verplicht

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat bij EPZ hoog in het vaandel. EPZ heeft bij al haar activiteiten aantoonbaar aandacht voor het welzijn van de medewerkers, de milieubelasting en de effecten op de samenleving. Deze aandacht gaat verder dan waartoe de wet verplicht. EPZ heeft namelijk als beleid zichzelf ‘voortdurend te verbeteren’ en gaat daarbij verder dan wettelijke maatstaven en industriële normen voorschrijven. EPZ wil de eigen medewerkers, de samenleving en het milieu zo veel mogelijk vrijwaren van eventuele negatieve gevolgen van de bedrijfsvoering met de kerncentrale, het windpark en alle ondersteunende processen.
Dit streven krijgt onder meer vorm door de committering aan het Global Compact Initiative (GCI) van de Verenigde Naties. In tien leidende principes ligt in deze verklaring vast hoe gecommitteerde bedrijven omgaan met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en zakelijke integriteit.

Global Compact Initiative

EPZ zal binnen de grenzen van haar invloedssfeer de bescherming van internationaal uitgevaardigde fundamentele mensenrechten ondersteunen en eerbiedigen.
EPZ zal zich er steeds van vergewissen dat zij niet medeplichtig wordt aan schending van de mensenrechten.
EPZ erkent de vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen.
EPZ ondersteunt de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid.
EPZ ondersteunt de afschaffing van kinderarbeid.
EPZ ondersteunt de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep.
EPZ betracht voorzorg bij haar benadering van milieu-uitdagingen.
EPZ onderneemt initiatieven om een groter milieubesef te bevorderen.
EPZ stimuleert de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën.
EPZ gaat elke vorm van corruptie tegen, inclusief afpersing en omkoping.

Veilige en betaalbare ontmanteling

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houdt voor EPZ niet op in 2034 als de kerncentrale wordt gesloten. Nu al is duidelijk dat er na 2034 zeker 15 jaar wordt doorgewerkt aan de veilige ontmanteling van de kerncentrale zodat de locatie weer beschikbaar komt voor andere functies. Om dit te kunnen doen, bouwt EPZ aan een zelfstandig fonds waaruit de ontmanteling wordt bekostigd (zie ‘economie’). Wie meer wil weten over de ontmanteling van de kerncentrale, bekijkt hier de video.

JAARVERSLAG 2017: