Economie

EPZ bouwt aan fonds voor ontmanteling

Financieel overzicht

2014
2015
2016
Omzet
292,9
250,8
174,9
Investeringen
27,5
22,7
45,8
Vermogen (geld in kas)
148,5
133,1
93,6
Ontmantelingsfonds
144,2
175,1
197,0
Resultaat na belastingen
1,8
17,9
6,7
EPZ heeft haar jaarverslag en de jaarrekening gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17059425, www.kvk.nl.

Ontmanteling kerncentrale Borssele

EPZ bouwt aan een zelfstandig fonds van circa 600 miljoen euro dat vanaf 2034 de ontmanteling van de kerncentrale Borssele volledig financiert waarna de locatie als ‘groene weide’ wordt opgeleverd. Uit een vergelijking met meerdere internationale studies naar de ontmanteling van buitenlandse kerncentrales blijkt dat dit bedrag ruim voldoende is. Iedere vijf jaar wordt dit getoetst en zo nodig aangepast aan de laatste inzichten. Daarna wordt het resultaat opnieuw door de overheid beoordeeld.
In 2012 is een aparte stichting opgericht waarin het ontmantelingsgeld juridisch wordt afgezonderd van de reguliere bedrijfsvoering van EPZ. Gedurende de bedrijfsduur van de kerncentrale wordt op iedere geproduceerde MWh een opslag voor ontmanteling bij de klanten van EPZ in rekening gebracht. Jaarlijks stort EPZ bijna 15 miljoen euro in de stichting. Per 31-12-2016 was in dit fonds inmiddels 197 miljoen euro aanwezig.
Door de jaarlijkse bijstortingen en het rendement op de uitgezette gelden zal het geïndexeerde vermogen van circa 600 miljoen euro zekerheidshalve al op 31 december 2031 zijn bereikt. Dat is dus twee jaar vóór de sluiting van de kerncentrale en de start van de ontmanteling.
Interesse? Bekijk de animatiefilm over de ontmanteling van de kerncentrale na 2034.

Animatie

Ontmanteling kolencentrale Borssele

Op 25 november 2015 heeft de directie EPZ besloten de bedrijfsactiviteiten van de koleneenheid te stoppen en haar definitief uit bedrijf te nemen. Er is vervolgens een projectorganisatie opgezet die de amovering (sloop) van de eenheid voorbereidt.
Begin 2016 is deze projectorganisatie gestart met de inventarisatie van alle voor de sloop benodigde vergunningen (lozingsvergunning, flora en fauna, bodemonderzoeken, geluidsonderzoeken etc.). Daarnaast zijn de risico’s van de werkzaamheden zoveel mogelijk geïnventariseerd. Voordat de amoverering zijn beslag gaat krijgen, zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 een sloopvergunning voor de eenheid worden aangevraagd bij het bevoegd gezag.

Decommissioning

Voordat de daadwerkelijke sloop van de koleneenheid van start gaat, wordt de installatie daar eerst klaar voor gemaakt. Deze fase heet ‘decommissioning’ en concentreert zich op het veiligstellen van de installatie met het oog op de sloop. De systemen en hulpsystemen worden product- en drukvrij gemaakt en gereinigd. Vloeistoffen en chemicaliën worden afgevoerd. Ook wordt de installatie elektrisch en mechanisch vrijgeschakeld zodat er veilig gewerkt kan worden zonder gevaar voor mens en milieu.
In de schoorsteen broeden al vele jaren slechtvalken. In de nestkast zijn ook dit jaar weer twee slechtvalken uit het ei gekomen. De kast zal na het broedseizoen in augustus 2017 in overleg met de Roofvogelwerkgroep Zeeland worden verplaatst naar een nog nader te bepalen locatie. Ook een dwergvleermuis moest verhuizen. In samenwerking met een ecoloog heeft EPZ de dwergvleermuis elders op het terrein een nieuwe vleermuizenkast gegeven.

Aanbesteding

Voor de sloop zelf wordt door EPZ een deskundig bedrijf ingezet. De aanbesteding hiervoor is in juni 2016 gestart. Eind augustus 2017 zal bekend zijn aan welke deskundige aannemer de opdracht wordt gegund. De amovering van de koleneenheid zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 kunnen starten. Na een periode van ongeveer 2 jaar is de sloop afgerond en blijft er een groene weide over.
Tijdens de sloop staat de veiligheid voorop, zeker omdat de continuïteit (veiligheid, bedrijfsvoeringszekerheid) van de kerncentrale gewaarborgd moet zijn. Zo zullen er geen springstoffen worden gebruikt en is het laten vallen van materiaal van grote hoogte niet toegestaan. Stofoverlast en trillingen worden tot een minimum beperkt.

JAARVERSLAG 2016: