Economie

We bouwen aan een fonds voor ontmanteling

Financieel overzicht

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van 17,2 miljoen euro. Na aftrek van het saldo van financiële baten en lasten en aftrek van belastingen bedraagt het netto- resultaat 9,1 miljoen euro positief.
De netto-omzet in 2017 inclusief overige opbrengsten bedroeg 175 miljoen euro en was hiermee gelijk aan het vorige boekjaar.
De bedrijfslasten zijn met 7 miljoen euro afgenomen van 165 miljoen euro in 2016 naar 158 miljoen euro in 2017.
In 2017 werd 54 miljoen euro geïnvesteerd in reguliere vervangingsinvesteringen en maatregelen om de (nucleaire) veiligheid verder te verhogen. De belangrijkste projecten betreffen de vervanging van de regelstaafbesturing, de maatregelen uit de 10-jaarlijkse veiligheidsevaluatie en post-Fukushima maatregelen. De onafhankelijke netaansluiting op het 380kV-station van Tennet en de koeling van het splijtstofopslagbassin waren hiervan de grootste projecten. Daarnaast vonden diverse grote onderhoudswerkzaamheden met een meerjarig karakter plaats in de splijtstofwisselperiode van 2017.
De liquide middelen namen af met 22,8 miljoen euro, wat grotendeels wordt verklaard door de uitvoering van de hiervoor genoemde investeringen.
2015
2016
2017
Omzet
250,8
174,9
175,3
Investeringen
22,7
45,8
53,6
Vermogen (geld in kas)
133,1
93,6
70,8
Ontmantelingsfonds
175,1
197,0
201,4
Resultaat na belastingen
17,9
6,7
9,1

Ontmantelingsfonds kerncentrale

In 2012 is de Stichting Beheer Ontmantelingsgelden Kerncentrale Borssele opgericht. Het doel van de stichting is de financiële zekerheid bieden die volgens de Kernenergiewet wordt vereist. Kort gezegd houdt dit in dat bij sluiting van de kerncentrale voldoende financiële middelen aanwezig moeten zijn om de ontmanteling te kunnen bekostigen. Ook voorkomt het fonds dat bij een faillissement van de vergunninghouder de beschikbare gelden in de boedel zouden vallen. De stichting is opgericht om liquide middelen in juridische zin af te zonderen van EPZ. Al in 2031 zal voldoende kapitaal zijn opgebouwd om aan de amoveringsverplichting van de kerncentrale te voldoen.
Conform de afspraken met de overheid is in juni 2012 een aanvangsstorting gedaan van 80 miljoen euro en zijn in de jaren 2012 – 2016 (jaarlijkse) stortingen gedaan van circa 15 miljoen euro. In november 2016 is ook reeds de storting 2017 voldaan. De stand van het ontmantelingsfonds per 31 december 2017 is 201 miljoen euro.
Op deze plek vind je een toelichting op de ontmanteling van de kerncentrale na 2034.

JAARVERSLAG 2017: